Honningbier har vært del av Oslonaturen i minst 900 år, noe funn i utgravninger fra middelalderen vitner om. De første skriftlige nedtegnelser er fra offentlige dokumenter fra 1865 der Heinrich Rinnè fikk statsstøtte for å jobbe med bier og å utvikle birøkt som landbruksnæring. Han hadde sin bigård på Ladegaardsøen, dvs Bygdøy. Hans bigård lå først i hans egen hage på 4 mål, og etter hvert også på Bygdø Kongsgård. Det ble gradvis etablert flere store bigårder på Bygdøy på flere titals bifolk hver. Rinnè var sentral i etableringen av Norges Birøkterlag i 1884. Birøkt i Oslo bygget seg gradvis opp til å bli en viktig del av det nasjonale landbruket. Norges Birøkterlag har registrert hele 1100 bifolk i Oslo i 1950, fordelt på 284 birøktere. Men så snudde det, antall bifolk raste, og i dag (2019) regner vi med at antallet er på rundt 350 bifolk.

Urban birøkt gir byfolk en mulighet til å møte et naturvesen som i liten grad er temmet av mennesket. Vi får mulighet til å lære om bienes fascinerende liv. ByBi jobber for at urban birøkt skal være sikker og ansvarlig, til alles beste – både honningbier, humler, solitærbier, røktere og naboer. ByBi har derfor klare retningslinjer for hvordan røkteren med enkle tiltak skal drive god urban birøkt, som gir friske, snille bier, fornøyde naboer, god honningkvalitet og i tillegg tar vare på naturmangfoldet.

Grøntsoner i byen vår har siden midten av 1900 blitt kraftig nedbygget og levevilkårene til pollinatorene skrenket inn. I tillegg kommer at Oslofjordvegetasjonen, som dekker Stor-Oslo og sydovder ned til Færder fyr på begge sider av fjorden, er av den mest artrike i Norge og har flere røslistede arter. Oslo kommune, BYM, har definert sårbarhetssoner hvor artrikdommen er særdeles sterkt truet. Her ønsker vi å begrense utsetting av bikuber slik at de ville pollinatorene får et fortrinn.

 • Du kan laste ned ByBis retningslinjer Sikker og ansvarlig urban birøkt 2021
 • Honningforskriften finner du her
 • Regler rundt honning finner du her og om betegnelsen «honning» her
 • Generell informasjon om prod. og salg av honning finner du her
 • Mattilsynets skjema for opprettelse og endring av bigård; nytt av 2020 er at skjemaet er digitalisert. Se her. Vi har laget en veiledning for nye birøktere, Mattilsynet registrering veiledning
 • Kart over bigårder i Norge ser du her
 • Oslo kommune prosedyre for urban birøkt her Du søker om bigårdsplassering på kommunal grunn til Helene Berger/BYM E-post
 • Sårbarhetssoner med særdeles rikt biologisk mangfold ser du her
 • Norges Birøkterlags anbefaling for en føre-var holdning til forholdet mellom honningbier og villbier ser du her
 • Nasjonal pollinatorstrategi finner du her
 • Blomstermeny les her
 • Les om de ville pollinatorerene her
 • Varroabehandling her