Hvem er vi

Vi er et nettverk av birøktere, urbane bønder, bi-entusiaster og byutviklere som ønsker å bedre pollinatorenes levevilkår.

ByBi har som ambisjon å være en synlig pådriver for økt biologisk mangfold i Oslo. Gjennom kurs og fagtreff, honningsalg og smakskvelder, kunnskapsformidling og bigårdsbesøk engasjerer vi Oslos små og store beboere, politikere, byutviklere, bybønder, akademikere og næringsliv. Alle våre aktiviteter skal bidra til å øke forståelsen for insektenes betydning for en sunn og ren by med et rikt biologisk mangfold. På den måten er vi en bidragsyter til at flere av FNs bærekraftsmål og at Nasjonal Pollinatorstrategi følges opp.

Vi stiller høye krav til at våre røktermedlemmer utfører en ansvarlig birøkt, at naboers trygghet settes i høysete og at våre honningbier lever i harmoni med sine ville frender.

ByBi jobber med et bredt nettverk av bievenner, urbane bønder, hageeiere, byutviklere og grøntsoneforvaltere. Vi deltar aktivt i det tradisjonelle røktermiljøet i Norge og Norges Birøkterlag.

ByBi sine unike honninger er produsert i Oslo, av bier som har beitet på alt som blomstrer i den fantastiske byen vår.

Samarbeid & partnere

Felles innsats for byens summende innbyggere

ByBi arbeider kontinuerlig for at både honningbier og villbier skal ha gode levevilkår i Oslo. Vi motiverer og inspirerer til bærekraftig byutvikling som ivaretar Oslos særegne natur og sikrer et artsrikt og blomstrende biologisk mangfold.

Vi samarbeider med bedrifter om en rekke ulike initiativer som både konkret bidrar til å bedre levevilkårene for pollinerende insekter og sprer kunnskap og engasjement om bienes liv og virke.

Pollinerende insekter er i tilbakegang over hele verden, og trues av blant annet klimaendringer, naturtap, endringer i kulturlandskapet, bruk av kjemiske sprøytemidler og invaderende arter.

Våre bedriftspartnere og samarbeidspartnere bidrar til en praktisk og lokal løsning på et globalt problem.