Foto: ByBi / Matthew Bryce. Fra bigården på PWCs tak i Bjørvika.

Grønn klimavennlig byutvikling er høyt oppe på agendaen i byplanlegging. Det plantes i gatearealer, bakgårder, parker, kirkegårder, midtrabatter og veikanter – og ikke minst på byens tak. Takflater har potensial til å bli de største grøntsone i ethvert bylandsskap.

Grønnfargen garanterer derimot ikke for sunne pollinatorvennlige biotoper. Plastplener for eksempel, er også grønne. Biologiske plener kan også være lite bærekraftige om de klippes for ofte og demed hindrer plenblomster i å blomstre. Slike plener er uinteressante for pollinatorer. Nå rulles sedummatter ut på bytak verden over, nesten skjøtselfri og enkle å «installere». Sedummatter viser seg å være temmelig fattige på biomangfold, ofte bare fem-seks vekster av bergknapparter, og ofte importert fra andre områder enn hva som er naturlig for den aktuelle byen. Når slike artsfattige matter rulles ut i et hurtig tempo over enorme takflater, øker spredningsfare. Konsekvensen blir å måtte rydde bergknapparter rundt om i Oslo, på lik linje med rynkeroser og kjempespringfrø. Med så store områder som bytak utgjør, vil en slik fattig beplantning ikke bli et pluss i det grønne skiftet.

Oslo er dessuten i en særstilling når det gjelder biologisk mangfold. Oslos geologi består av mye kalkfjell. Dette gir en artsrik og særegen flora som tiltrekker seg et stort mangfold av ville pollinatorer, deriblant mange rødlistede. Som Oslo-boere er vi stolte av denne rikdommen, noe som også medfører et spesielt ansvar for artsbevarelse. Bymiljøetaten Oslo Kommune har etablert sårbarhetssoner med slik artrik sårbar Oslofjordvegetasjon. I sonene ønsker vi nennsomhet i etablering av honningbier siden honningbier mulig kan konkurrere med sine ville frender om beite.

Foto: ByBi v/Ragna Ribe Jørgensen

ByBi har erfaring med utvikling av frodige artsrike pollinatorvennlige landskap. Vi hjelper våre samarbeidspartnere med å synliggjøre sitt miljøengasjement gjennom konkrete, vakre biotoper på tak eller bakke. Våre designere integreres ofte i prosjektene for tilpasse landsskapet til kunders behov. Dette kan være å bygge inn sosiale møteplasser i pollinatorhagene, noe som gir trivsel og opplevelser med høy pedagogisk verdi. Enkelte ønsker å integrere et hagefelt med dyrkning av egne urter og grønnsaker til lunsjbordet. Insektshoteller byr på læring, glede og fascinasjon. Om honningbier inviteres inn i hagen, er det mulig å produsere egne honningglass med egendesignede etiketter.

ByBi har vært aktiv bidragsyter til Nasjonal pollinatorstrategi og til Oslo Kommunes Strategi for grønne tak og fasader, og vårt arbeid henger sammen med flere av FNs bærekraftsmål.

ByBi BISTÅR – FAGLIG SEMINAR
Kompetanseheving i pollinatorvennlig forvaltning av utearealer

Et viktig pionerarbeid gjøres nå over hele landet hvor det offentlige, det private næringsliv og frivillige organisasjoner samarbeider om å gjøre byen vår til en blomstrende oase hvor pollinatorer trives og yngles. Oslo kommune har etablert en urban landbruksmelding og presenterer i 2019 en Strategi for grønne tak og fasader. Det plantes og dyrkes med stor iver. Men det kan gå for raskt i all iveren, og tross gode intensjoner kan feil valg tas. Å ukritisk plante ut vekster kan fort øke problemene.

ByBi Bistår med gode valg som gir et artsrikt biologisk mangfold i utearealer – på tak og bakke. Vi kartlegger ønsker, utfordringer og muligheter og gir overblikk over prinsipper for pollinatorvennlig forvaltning av grøntsoner. Tenke lokalt, virke globalt er fundamentalt: introduserte arter, selv fra andre deler av Norge, kan medføre spredning av invaderende vekster som utkonkurrerer Oslos egen vegetasjon. Vi gir innføring i Oslofjordvegetasjonens verdifulle artsrike særegenhet og for eventuelle fremmedartlistede planter vi må unngå. Vi er behjelpelig med konkretisering av pollinatorvennlig plantevalg som tiltrekker insekter gjennom hele sommersesongen fra tidlig vår til sent utpå høsten.

Vi vil presentere honningbiene og deres fasinerende verden. Om ønsket, vurderer vi mulighet for etablering av en bigård hos dere og produksjon av egen honning, naturens gyldne elexir.

Nestplasser for villbier er en mangel i det typiske bymiljø med betong, asfalt, rette hekker og striglete plener. Vi vil vise ulike design av villbiehoteller og forteller om hvem som flytter inn her og om deres behov.

Varighet av faglig seminar, fra 2 timer.

Kontakt oss i dag
Daglig leder Ane Johnsen
E-post / Mobil 458 16 590

ByBi bidrar til pollinatorvennlig landsskap hos bl a:
• Plan- og Bygningsetaten, Oslo Kommune
• Oslo Pensjonsforsikring
• Mustad Eiendom
• Entra
• Storebrand
• Predio
• Obos