ByBi Bistår – til en blomstrende pollinatorvennlig byutvikling

21. september 2018


ByBi Bistår firmaer, organisasjoner, urbane bønder og offentlige etater med å etablere pollinatorvennlige landskap. Vi har førstehåndkunnskap om hva bier og andre insekter trives med. Lykkelige insekter er beste målestokk for en sunn blomstrende by med et rikt biologisk mangfold. Øking av grønne vekster bidrar videre til frisk luft og godt klima.

Foto: ByBi / Matthew Bryce. Fra bigården på PWCs tak i Bjørvika.

Grønn klimavennlig byutvikling er høyt oppe på agendaen i byplanlegging. Det plantes i gatearealer, bakgårder, parker, kirkegårder, midtrabatter og veikanter – og ikke minst på byens tak. Takflater har potensial til å bli de største grøntsone i ethvert bylandsskap.

Grønnfargen garanterer derimot ikke for sunne pollinatorvennlige biotoper. Plastplener for eksempel, er også grønne. Biologiske plener kan også være lite bærekraftige om de klippes for ofte og demed hindrer plenblomster i å blomstre. Slike plener er uinteressante for pollinatorer. Nå rulles sedummatter ut på bytak verden over, nesten skjøtselfri og enkle å «installere». Sedummatter viser seg å være temmelig fattige på biomangfold, ofte bare fem-seks vekster av bergknapparter, og ofte importert fra andre områder enn hva som er naturlig for den aktuelle byen. Når slike artsfattige matter rulles ut i et hurtig tempo over enorme takflater, øker spredningsfare. Konsekvensen blir å måtte rydde bergknapparter rundt om i Oslo, på lik linje med rynkeroser og kjempespringfrø. Med så store områder som bytak utgjør, vil en slik fattig beplantning ikke bli et pluss i det grønne skiftet.

Oslo er dessuten i en særstilling når det gjelder biologisk mangfold. Oslos geologi består av mye kalkfjell. Dette gir en artsrik og særegen flora som tiltrekker seg et stort mangfold av ville pollinatorer, deriblant mange rødlistede. Som Oslo-boere er vi stolte av denne rikdommen, noe som også medfører et spesielt ansvar for artsbevarelse. Bymiljøetaten Oslo Kommune har etablert sårbarhetssoner med slik artrik sårbar Oslofjordvegetasjon. I sonene ønsker vi nennsomhet i etablering av honningbier siden honningbier mulig kan konkurrere med sine ville frender om beite.

Foto: ByBi v/Ragna Ribe Jørgensen

ByBi har erfaring med utvikling av frodige artsrike pollinatorvennlige landskap. Vi hjelper våre samarbeidspartnere med å synliggjøre sitt miljøengasjement gjennom konkrete, vakre biotoper på tak eller bakke. Våre designere integreres ofte i prosjektene for tilpasse landsskapet til kunders behov. Dette kan være å bygge inn sosiale møteplasser i pollinatorhagene, noe som gir trivsel og opplevelser med høy pedagogisk verdi. Enkelte ønsker å integrere et hagefelt med dyrkning av egne urter og grønnsaker til lunsjbordet. Insektshoteller byr på læring, glede og fascinasjon. Om honningbier inviteres inn i hagen, er det mulig å produsere egne honningglass med egendesignede etiketter.

ByBi har vært aktiv bidragsyter til Nasjonal pollinatorstrategi og til Oslo Kommunes Strategi for grønne tak og fasader, og vårt arbeid henger sammen med flere av FNs bærekraftsmål.

ByBi Bistår faglig miniseminar:
Kartlegging av ønsker, utfordringer og muligheter i deres utearealer på tak og bakke. Vi gir overblikk over prinsipper for pollinatorvennlig forvaltning av grøntsoner. I tillegg til å introdusere honningbiene og deres fasinerende verden, viser vi ulike design av villbiehoteller og forteller om hvem som flytter inn her og om deres behov. Vi gir innføring i pollinatorvennlig plantevalg og viser gode eksempler til inspirasjon fra Norge og andre steder i verden. Ca 2 timer, kr 5 000,-

ByBi Bistår rapport:
Vi starter med et faglig miniseminar – se over. Deretter tar vi en befaring av deres utearealer (tak og/eller bakke) og kartlegger de eksisterende kvaliteter av områdets grøntsoner, vurderer allerede eksisterende vegetasjon for biologisk mangfold og artsrikdom, sjekker for veksters stedegenhet og for eventuelle fremmedartlistede planter. Vi er behjelpelig med konkretisering av pollinatorvennlig plantevalg som tiltrekker insekter gjennom hele sommersesongen. Basert på deres ønsker utarbeider vi en plan for vegetasjon, nestplasser for villbier, biehoteller, dyrkningsfelt, sosiale plasser og en eventuell bigård. Kr. 30 000,-.

Vi har lang erfaring med design og bygging av pollinatorvennlig landsskap og tilbyr å gjennomføre hele eller deler av et pollinatorvennlig landsskap i deres omgivelser. Vi utarbeider konkrete tilbud tilpasset deres ønsker.

Kontakt oss i dag
Daglig leder Ane Johnsen
E-post / Mobil 458 16 590

ByBi bidrar til pollinatorvennlig landsskap hos bl a:
• Oslo Pensjonsforsikring
• Mustad Eiendom
• Entra
• Storebrand
• Predio
• Obos